background="../images/back2.jpg" border="0" bgproperties="fixed"

תקנים ותקינה


התקנים המיושמים באתר זה הינם:


ת"י 4273 – גדרות ורשתות פלדה.


ת"י 1142 – מעקות ומסעדים.


ת"י 2142 – מעקות בטיחות בשטחים פתוחים.


ת"י 4466 (580) – רשתות מרותכות.


ת"י 918 – ציפוי אבץ למוצרי פלדה.