background="../images/back2.jpg" border="0" bgproperties="fixed"

מוצרים

יש לציין, שבאתר מופיעים דגמים מייצגים וניתן להתאים כל אחד מהם לדרישות הלקוח.
החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות המפרטים והמידות בכל עת.

אבזרים פרזול ותוספות

שערים

גדרות ומעקות
מפרופילים וצינורות

גדרות רשת
מרותכת בתוך מסגרת
וגדרות להפרדה

גדרות רשת